تاریخ شروع

20:00

شنبه - 1400/09/27

تاریخ پایان

17:00

شنبه - 1400/09/27

آدرس

سیستم آنلاین اسکای روم

نحوه مطالعه از دی ماه به بعد

بررسی صفحات طلایی کنکور

بررسی سوالات پرتکرار کنکور

آنالیز کارنامه قبولی سال گذشته

همراه با مهدی حسنی